Organizacja studiów w semestrze zimowym 2020/21

Organizacja studiów w semestrze zimowym 2020/21

Komunikat Rektora ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu w sprawie organizacji studiów w semestrze zimowym/roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo, Wykładowcy, Studenci i Doktoranci,

mając na uwadze bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej naszej Akademii, wobec panującej sytuacji epidemicznej oraz biorąc po uwagę możliwość jej dynamicznych zmian, informuję, że w wyniku przeprowadzonych rozmów i konsultacji w gronie władz Uczelni zostało wypracowane stanowisko dotyczące organizacji studiów w semestrze zimowym/roku akademickim 2020/2021. Podjęta została zgodna decyzja o prowadzeniu zajęć w naszej Uczelni w formie mieszanej, czyli tzw. formule hybrydowej . Tym samym część zajęć będzie prowadzona w formie wyłącznie zdalnej on- line, w tym przede wszystkim wykłady i lektoraty. Natomiast część zajęć dotycząca przedmiotów realizowanych pracowniach artystycznych i projektowych, warsztaty, seminaria, ćwiczenia i laboratoria odbywać się będzie w trybie stacjonarnym wg szczegółowych harmonogramów lub też w trybie mieszanym stacjonarnie i on- line z podziałem na grupy.

Zarówno zajęcia stacjonarne, jak i niestacjonarne prowadzone będą w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w ASP we Wrocławiu.
Szczegółowe kwestie dotyczące organizacji pracy i kształcenia zostaną podane do wiadomości w dniu 18 września. Jednocześnie termin rozpoczęcia zajęć został wyznaczony na dzień 6 października 2020 r.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Rektor
prof. Wojciech Pukocz

01.09.2020


zamieściła AZG