WYTYCZNE BHP DLA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH, STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

WYTYCZNE BHP DLA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH, STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wytycznymi.

Szanowni Państwo,

po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, uwzględniając zasady i nakazy publikowane przez GIS, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego przekazuję Państwu wytyczne odnośnie przebywania na uczelni, pracy i prowadzenia zajęć w pracowniach

1) limit do czterech osób w pracowni

 • Na drzwiach wejściowych znajdzie się informacja (dwujęzyczna) o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób przebywających w sali 

2) obowiązuje minimum 2 metry dystansu pomiędzy wszystkimi osobami w pracowni i na korytarzu i limit 1,5 metra między osobami w biurze.

 • Na korytarzach i pomieszczeniach pojawią się stosowne znaki wyznaczające odległości między pracownikami, oznaczone zostaną również siedziska i biurka niespełniające wymogów i wyłączone z użycia.

3) w korytarzach, w pracowniach i toaletach zostanie udostępniony płyn antybakteryjny (do rąk i blatów oraz narzędzi), mydło i ręczniki papierowe

4) wprowadzony zostaje limit osób jednocześnie korzystających z toalety (1 osoba) oraz zasada, że oczekuje się pod toaletą, a nie w jej przedsionku

5) informacja o limicie osób w pomieszczeniu znajdzie się na drzwiach pracowni, biura

6) pojedyncza osoba (jedna osoba) znajdująca się sama w pracowni i biurze nie musi używać maski

 • Wyjątkiem są przypadki wykonywania czynności w narażeniu na pył itp. (wówczas obowiązkowe jest użycie maski P3).

7)  dwie osoby (lub więcej) znajdujące się w pracowni bądź biurze obowiązkowo zakrywają usta i nos (maską, przyłbicą, szalem itp.)

 • Obowiązek ten dotyczy wszystkich przemieszczających się częściami wspólnymi budynków: korytarzem, holem, itp.

8) windy są wyłączone z użycia

 • Zorganizowanie przejazdu windą osobie o szczególnych potrzebach odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu do kierownika obiektu, administratora budynku (p. Danuta Plewka, p. Czesław Kuźniewski).
 • Także planowany transport ciężkich ładunków należy zgłosić do w/w pracowników. W tym przypadku w windzie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby, a nadto musi być między nimi zachowana odległość 1,5 metra.

9) czas, obszar poruszania się i ilość kontaktów należy zredukować do minimum

 • Przebywanie na terenie uczelni możliwe jest wyłącznie w godzinach określonych przez Rektora.
 • Zaleca się,  by do celu (pracownia, biuro, toaleta, itd.) dotrzeć najkrótszą możliwą drogą (drzwi, klatka schodowa).  
 • W czasie pracy, zajęć w pracowni itd. nie wychodzimy do sklepu, do baru, po posiłek, na spacer, ograniczamy przerwy na papierosa, nie odwiedzamy innych pracowników i/lub studentów, doktorantów  oraz innych pracowni niż te, do których wydano pozwolenie. 
 • Preferowane jest przekazywanie informacji telefonicznie, mailowo lub zostawiając korespondencję papierową w miejscu odbioru poczty.

10) czyszczenie i dezynfekcja budynków uczelnianych, sal dydaktycznych odbywać się ma przynajmniej raz dziennie

 • Z pomieszczeń tych należy po zajęciach usunąć przedmioty mogące ulec uszkodzeniu pod wpływem środków dezynfekujących.


11) czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i powierzchni dotykanych przez wiele osób (poręcze, stoły, sprzęt, klamki, drzwi, przyciski itp.) przeprowadzone będzie co najmniej 3 razy dziennie

12) sprzątanie toalet następować ma co godzinę (weryfikacji czystości dokonywać będzie administrator budynku lub osoba upoważniona)

 • Planując powrót do pracy bierzemy pod uwagę powyższe wymagania oraz fakt, że szczepy koronawirusa SARS-CoV-2 giną na papierze do drukarek i ręcznikach papierowych oraz na tkaninach po 48 godzinach, na kartonie po 24 godzinach, a na elementach z miedzi po 4 godzinach.

Nadal nie wiemy jednak wszystkiego o wirusie i powyższe dane mogą zostać w przyszłości zweryfikowane, o czym zostaniecie Państwo niezwłocznie powiadomieni.   

Wszystkie działania związane ze wznowieniem działalności Uczelni odbywają się w porozumieniu z Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Beatą Mak-Sobotą prof. ASP,  kierownikiem Działu Organizacji Studiów Małgorzatą Szumiejko, zastępcą Kanclerza ds. Organizacyjno-Kadrowych Marcinem Woźniakiem i Elżbietą Burnetko, specjalistą ds. bhp.

Przygotowując powrót do pracy studentów (ostatnich lat studiów), doktorantów i asystentów oraz pracowników, którzy nie pełnią funkcji dydaktycznych musimy mieć na uwadze potencjalne ryzyko skutków każdej naszej decyzji.

W przypadku, gdy nie ma możliwości przystosowania pomieszczeń biurowych do aktualnych wymogów należy wprowadzić pracę zdalną naprzemienną. Po ustaleniu liczby studentów i doktorantów, zaplanowaniu czasu, trybu pracy i tempa otwierania pracowni należy opracować „Zasady bezpiecznego sposobu wykonania zadań w pomieszczeniu”. Powinny one uwzględniać wszystkie etapy pracy. Proszę odpowiedzialnych za poszczególne pracownie o  przesyłanie mailem plików do edycji na adres bhp@asp.wroc.pl  z zaznaczeniem numeru pracowni i budynku.

Myśląc o otwarciu Uczelni, musimy nadal starać się maksymalnie ograniczać liczbę kontaktujących się ze sobą osób oraz zmienić zasady naszej pracy tak, aby zapewnić utrzymanie bezpiecznego dystansu. W czasach pandemii Akademia będzie sprawnie i bezpiecznie funkcjonować tylko wtedy, gdy będziemy postępować zgodnie rygorami sanitarnymi.

Elżbieta Burnetko
Specjalista ds. BHP

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 874)http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000874
 2.  Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni   https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni
 3.  GIS https://gis.gov.pl/