KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW 21.05.2020 r

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW 21.05.2020 r

Szanowni Studenci, w związku ze zbliżającym się zakończeniem zajęć informujemy, że tegoroczna sesja letnia odbędzie się w trybie on-line.

Termin sesji  pozostaje zgodny z kalendarzem akademickim, tj. 4-18 czerwca br. Harmonogram sesji podany zostanie przez dziekanaty na stronie internetowej oraz rozesłany na Państwa adresy mailowe.

  • Prowadzący zajęcia mają możliwość zmiany sposobu zaliczenia danego przedmiotu sprawdzenia efektów uczenia się na inny podany w sylabusie przedmiotu, który został przedstawiony na pierwszych zajęciach w semestrze, w przypadku braku możliwości bezpośredniej organizacji zaliczeń, przeglądów i egzaminów.
  • Prowadzący mają możliwość oceniania stopnia uczestnictwa i wykonywania przesyłanych zadań w formie zdalnej, a ocena może być podstawą wystawienia oceny końcowej w przypadku o jakim mowa wyżej.
  • Wobec sytuacji stwarzającej brak możliwości organizacji i odbywania praktyk oraz plenerów wakacyjnych lub dyplomowych, zniesiony zostaje obowiązek ich zaliczenia w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020. Termin zaliczenia zostaje przesunięty do końca trwania studiów.

Ponadto przekazujemy informację, że  istnieje możliwość dostępu do infrastruktury Uczelni dla studentów-dyplomantów, doktorantów, studentów anglojęzycznych i stypendystów zgodnie zarządzeniem Rektora z dnia 20 maja 2020r. nr I/48/2020.

Z wnioskiem o dostęp występuje promotor lub inny nauczyciel akademicki. W wyjatkowych sytuacjach o dostępność może wystąpić student, kierujac wniosek do J. M. Rektora na adres rector@asp.wroc.pl

Każdy korzystający z infrastruktury ASP zobligowany jest do przestrzegania zaleceń GIS, wydanych na potrzeby dostępu do infrastruktury uczelni, przekazywanych komunikatów, jak również do stosowania instrukcji sporządzonej przez specjalistę BHP Uczelni.

Wchodzący na teren ASP mają obowiązek zapoznania się w/w zaleceniami, co potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach wejść na portierniach.inf. zam.

M. Szumiejko DOS

Załączniki