Konkursu na projekt graficzny logotypu

Galeria Sztuki w Legnicy ogłasza konkurs na projekt graficzny logotypu Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE.

Warunki uczestnictwa
1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu logotypu Ogólnopolskiego Przeglądu
Malarstwa Młodych PROMOCJE.
2. W konkursie mogą brać udział prace dotąd niepublikowane, przygotowane specjalnie na niniejszy konkurs.
3. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 projekty graficzne logotypu.
4. Osoba zgłaszająca prace do konkursu wyraża zgodę na prezentację swoich projektów na stronie internetowej
Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskiego projektu (logotypu) jako elementu
identyfikacji wizualnej Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych ─ na stronie internetowej, w mediach
społecznościowych oraz we wszelkiego rodzaju materiałach promocyjnych imprezy.
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem osoby biorącej udział w konkursie, że
wykonała dzieła osobiście i nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich praw
majątkowych lub osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami
odszkodowawczymi i z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba biorąca udział w konkursie
zrekompensuje Organizatorowi koszty z tym poniesione, zwalniając Organizatora od wszelkich
zobowiązań, jakie powstają z tego tytułu.
7. Zgłoszenie prac jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
8. Dodatkowe informacje mogące pomóc przy projektowaniu logotypu:
Od trzydziestu lat Galeria Sztuki w Legnicy organizuje Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE
– konkurs i wystawę pokonkursową adresowane do absolwentów wyższych uczelni artystycznych
w Polsce. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które otrzymały dyplom ukończenia studiów magisterskich
w roku bieżącym lub poprzednim, jeżeli dotychczas nie brali w nim udziału. Laureaci nagrody
głównej – Grand Prix PROMOCJI – wyróżniani są wystawą indywidualną w legnickiej Galerii Sztuki,
wraz z towarzyszącej jej katalogiem.
PROMOCJE to jedna z najstarszych i najbardziej znanych tego typu imprez w Polsce. Dzięki Przeglądowi
młodzi twórcy mają szansę na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych
zjawiskach w sztuce polskiej. Ideą PROMOCJI jest prezentacja i dokumentacja poszukiwań twórczych
najmłodszego pokolenia malarzy, ukazanie najciekawszych zjawisk, trendów i kierunków rozwoju współczesnego
malarstwa polskiego, a także ułatwienie młodym twórcom startu w dojrzałe życie artystyczne. O
wyjątkowości PROMOCJI stanowi fakt, że dla ich uczestników są one wystawą szczególną, bo pierwszą
lub jedną z pierwszych. Są dużą zbiorową konfrontacją z rówieśnikami z całego kraju, surową weryfikacją
umiejętności i osobowości dokonywaną przez profesjonalnych jurorów, jak również szansą na dobry
start na rynku sztuki.

Warunki techniczne

1. Zgłoszenie prac następuje poprzez dostarczenie plików graficznych w formacie PDF lub JPG na adres e
-mailowy: promocje@galeria.legnica.eu. Wielkość jednego dołączonego pliku nie może przekraczać 10 MB.
Dopuszcza się przesyłanie kilku e-maili. W tytule prosimy wpisać: Konkurs na logotyp – PROMOCJE.
2. W konkursie będą rozpatrywane tylko prace dostarczone w formie elektronicznej w terminie do 27
października 2020 r.

3. Każde zgłoszenie e-mailowe winno zawierać dodatkowo:
- imię i nazwisko autora,
- nr telefonu.
4. Każde zgłoszenie będzie potwierdzone przez Organizatora. W przypadku braku takiego potwierdzenia,
prosimy o kontakt telefoniczny w ciągu 2 dni roboczych od nadania zgłoszenia.

Ocena prac
1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję konkursową.
2. Komisja dokona wyboru tylko jednego projektu.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Kryterium wyboru zwycięskiej pracy będzie oryginalność pomysłu, wysoka estetyka pracy oraz adekwatność
treści logotypu do idei i założeń OPMM PROMOCJE.
Postanowienia ko ńcowe
1. Z autorem zwycięskiego projektu logotypu zostanie podpisana stosowna umowa, na mocy której autor
przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do projektu oraz wyrazi zgodę na wykorzystanie
logotypu w materiałach reklamowych.
2. Wynagrodzenie za projekt oraz jego dostosowanie do wymogów Organizatora wynosi 1000,00 zł brutto
(słownie: jeden tysiąc zł brutto).
3. Zwycięski projekt logotypu stanie się własnością Galerii Sztuki w Legnicy w zamian za wynagrodzenie
określone w pkt. 2. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych
praw autorskich do projektu z możliwością wykorzystania go do własnych potrzeb.
4. Wybrany projekt logotypu będzie rozpowszechniony w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa
Młodych PROMOCJE.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem
oryginalnej formy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.

Dane adresowe organizatora
Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1/1
59-220 Legnica
tel. 76 862 09 10

galeria@galeria.legnica.eu
www.galeria.legnica.eu


zamieścił:Michał Pietrzak

Załączniki