ROMSKA PAMIĘĆ

ROMSKA PAMIĘĆ

Celem konkursu jest uzyskanie wartościowo artystycznie dzieł plakatowych nawiązujących do 75. rocznicy likwidacji „Zigeunerlager” - obozu romskiego w KL Auschwitz – Birkenau 2 sierpnia 1944 roku.

ROMSKA PAMIĘĆ

Regulamin międzynarodowego konkursu na plakat „75. rocznica likwidacji „Zigeunerlager”  - obozu romskiego  w KL Auschwitz – Birkenau 2 sierpnia 1944 roku.  1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Romów w Polsce z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Berka Joselewicza 5

Celem konkursu jest uzyskanie wartościowo artystycznie dzieł plakatowych nawiązujących do 75. rocznicy likwidacji „Zigeunerlager” - obozu romskiego  w KL Auschwitz – Birkenau 2 sierpnia 1944 roku.  

Niemcy rozpoczęli II wojną światową 1 września 1939, po zajęciu terytorium Polski przez Niemcy i ZSRR pod koniec września 1939 roku, tereny  Polski zostały wcielone do Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. Na terenie części Polski Niemcy utworzyli tzw. Generalne Gubernatorstwo, podporządkowane całkowicie władzom niemieckim. Rozpoczął się okres niebywałego terroru i prześladowań obywateli okupowanej Polski, czas pogromów i planowego ludobójstwa ludności żydowskiej i romskiej, skazanych przez nazistów na śmierć w gettach, obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. Największym w historii był obóz Auschwitz. Założony w 1941 roku dla więźniów polskich, położony nieopodal miasta Oświęcim, wówczas wcielonego do Rzeszy Niemieckiej. Przez kolejne lata był rozbudowany i przekształcony w miejsce niewolniczej pracy setek tysięcy więźniów z całej Europy. Od 1942 roku stał się największym ośrodkiem eksterminacji narodu żydowskiego oraz Romów. Transporty przybywały z całej okupowanej przez Niemców Europy, około miliona ludzi bezpośrednio po przybyciu zamordowano w komorach gazowych i spalono w krematoriach obozowych. W 1943 r. w Auschwitz-Birkenau utworzono familijny obóz romski nazwany Zigeunerlager - „Obóz Cygański”, który istniał przez 17 miesięcy. Funkcje lekarza naczelnego „Zigeunerlager” pełnił SS-man doktor Josef Mengele, w jego „pracowni” dzieci romskie, zwłaszcza bliźnięta stały się ofiarami jego zbrodniczych eksperymentów medycznym. Zigeunerlager w Birkenau istniał do 2 sierpnia 1944 roku. 4200-4300 mężczyzn, kobiet i dzieci załadowano na samochody ciężarowe i wywieziono wtedy do komory gazowej. Esesmani brutalnie zdławili wybuch spontanicznego oporu Romów. Od 25 lat 2 sierpnia na terenach Auschwitz – Birkenau obchodzone są uroczystości związane z holokaustem Romów i Sinti.

Warunki uczestnictwa  1. W konkursu mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy oraz absolwenci i studenci Uniwersytetów Artystycznych, Akademii Sztuk Pięknych i Wyższych Szkół Artystycznych, którzy zastosują się do niniejszego regulaminu. 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby swoją twórczością pomóc w idei upamiętnienia tragicznego losu Romów i Sinti, a zwłaszcza ich martyrologii w KL Auschwitz. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy projekty plakatu. 

3. Prace należy wysyłać do dnia 1 maja 2019 roku, w postaci cyfrowej na zabezpieczonej płytce CD/DVD lub innym nośniku, na adres: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 32-600 Oświęcim, ul. Berka Joselewicza 5, z dopiskiem Międzynarodowy Konkurs Plakatu.  Przesyłka powinna być starannie zapakowana - organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Koszt przesyłki do organizatorów konkursu pokrywają uczestnicy.

4. W jednej przesyłce, wspólnie z płytą CD/DVD lub innym nośniku, musi znaleźć się podpisana własnoręcznie karta zgłoszeniowa

5. Prace konkursową należy utrwalić na płycie CD/DVD lub innych nośnikach w dwóch formatach spełniających następujące wymagania techniczne: a) projekt plakatu w formacie 100 x 70 cm , zapis w TIFF, JPG, tryb CMYK, rozdzielczość: 300 dpi, (czcionki  zamienione na krzywe , oraz projekt plakatu do celów wydawniczych w formacie A0 w TIFF,JPG, CMYK, 300 dpi

6. Jeżeli na plakacie umieszczone są napisy w innych językach niż europejskie, innymi literami lub zapisane znakami innymi niż litery alfabetu łacińskiego i cyrylicy, np. pismem chińskim, japońskim, hinduskim, arabskim itp. to do karty uczestnictwa należy dołączyć tłumaczenie tekstów umieszczonych na plakacie na jeden z następujących języków: polski, angielski, rosyjski. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac zakwalifikowanych przez Komisję Konkursową oraz ich prezentacji w czasie wystaw pokonkursowych.

8. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie:

prof. Władysław Pluta – artysta grafik, przewodniczący

dr hab. Sebastian Kubica – artysta grafik

Krzysztof Dydo – Galeria Plakatu w Krakowie

Roman Kwiatkowski – Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce

dr Paweł Warchoł  – artysta grafik, kurator konkursu

oraz przedstawiciele podmiotów wspomagających konkurs.

9. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 - I nagroda 5000 zł

- II nagroda 3000 zł , 

- III nagroda 2000 zł Podane kwoty są kwotami brutto. Organizator potrąci podatek zgodnie z właściwymi przepisami prawa, obecnie około 10%. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać także nagrody specjalne i wyróżnienia honorowe. 10. Uroczysty wernisaż odbędzie się w sierpniu 2019 r. w Siedzibie Stowarzyszenia Romów w Polsce i Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Czas, miejsce trwania wystaw pokonkursowych podane zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia Romów w Polsce, w mediach, a także zostaną przesłane e-mailem do uczestników. 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 czerwca 2018 12. Plakaty zakwalifikowane na Wystawę będą reprodukowane w Informatorze lub katalogu do wystawy. Każdy z uczestników Wystawy otrzyma bezpłatny egzemplarz Katalogu i Certyfikat Uczestnictwa.

13. Nadesłanie plakatów na Konkurs upoważnia organizatorów do reprodukowania i publikowania plakatów w celach promocyjnych i informacyjnych oraz dla promocji konkursu przez Stowarzyszenie Romów w Polsce, bez obowiązku uiszczania honorarium.

14. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). § 8 Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z. U. z 2002, nr. 101, poz. 26 z późn. zm.). Administratorami danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu są Organizatorzy Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawienia lub usunięcia.

15. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i oświadczenia zgłaszającego.

16. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

17. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa. Jej decyzja jest niepodważalna, ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.

18. Organizatorzy konkursu mogą w dowolnej chwili odwołać konkurs. Z powodu odwołania konkursu Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

19. Prace nadesłane na konkurs na nośnikach elektronicznych, zostaną umieszczone w archiwum Stowarzyszenia Romów w Polsce.

20. Załącznik do niniejszego regulaminu stanowi - Karta zgłoszeniowa i Oświadczenie Zgłaszającego prace na konkurs

Oświadczenia Zgłaszającego prace na konkurs.

1. Autor plakatu (Zgłaszający) oświadcza, że samodzielnie wykonał przesłane i wymienione w Karcie uczestnictwa plakaty, zwane w dalszej części regulaminu Dziełem. 2. Zgłaszający oświadcza, że:a) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Dzieła nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich oraz, że Dzieło to nie narusza praw osób trzecich; b) nie udzielił żadnej osobie wyłącznej licencji, uprawniającej do korzystania z Dzieła;c) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Dzieła;d) prawa i zezwolenia, o których mowa w dalszej części, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Dzieła w zakresach określonych poniżej. 3. W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorom Konkursu w Oświęcimiu - Stowarzyszeniu Romów w Polsce -  osoby trzeciej z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Zgłaszający jest zobowiązany do: pełnego zaspokojenia tych roszczeń i tym samym zwolnienia organizatora konkursu - Stowarzyszenia Romów w Polsce z obowiązku świadczeń z tego tytułu; przystąpienia w procesie (w przypadku dochodzenia na drodze sądowej) do Stowarzyszenia Romów w Polsce - organizatora Konkursu na plakat w Oświęcimiu i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 4. Udzielenie nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Dzieła rozpoczyna się z dniem przesłania Dzieła na konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Romów w Polsce  w 2019 r. 5. Zgłaszający udziela organizatorowi konkursu Stowarzyszenia Romów w Polsce  ww. licencji na korzystanie z Dzieła w zakresach:a) rozpowszechniania Dzieła tj. publicznego wystawienia, wyświetlenia, emitowania, a także publicznego udostępniania Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, b) utrwalania na papierze, na nośnikach informacji (CD, DVD, kartach i nośnikach pamięci, VHS i innych) w nieograniczonej liczbie kopii,c) zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, urządzeń przegrywających, technik drukarskich i komputerowych w nieograniczonej liczbie kopii,d) wprowadzania do pamięci komputera,e) wprowadzania do obrotu egzemplarza Dzieła, jak i wizerunku Dzieła w formie utrwalonej, a w szczególności organizator Stowarzyszenia Romów w Polsce może reprodukować dzieło w katalogach (w wersji drukowanej, jak i elektronicznej), ulotkach, opracowaniach dotyczących ekspozycji, na których będzie wystawiane; publikować w internecie, w serwisach społecznościowych itp. 6. Licencja, o której mowa w Regulaminie organizatora konkursu - ma charakter niewyłącznej i udzielona zostaje nieodpłatnie na czas nieokreślony. 7. Organizator Stowarzyszenie Romów w Polsce jest uprawniony do udzielania innym podmiotom – w zakresach wymienionych powyżej – sublicencji na korzystanie z Dzieła (przesłanych plakatów oraz ich dokumentacji cyfrowej). 8. Zgłaszający oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do nadesłanych wersji cyfrowych Dzieła i udziela organizatorowi konkursu - Stowarzyszeniu Romów w Polsce nieodpłatnej licencji niewyłącznej na czas nieokreślony na korzystanie z nich na tych samych warunkach, co Dzieło. 9. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133/97, poz. 883 z późniejszymi zmianami) Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i teleadresowych – podanych w Karcie zgłoszenia konkursu – na potrzeby promocji i organizacji konkursu, imprez towarzyszących konkursowi oraz w wydawanych materiałach drukowanych i publikowanych elektronicznie. Nadesłanie plakatów wraz z wypełnioną i podpisaną kartą uczestnictwa na konkurs Stowarzyszenia Romów w Polsce  będzie traktowane przez organizatorów jako akceptacja wszystkich punktów regulaminu konkursu oraz oświadczenia zgłaszającego plakaty na konkurs organizowany przez Stowarzyszenia Romów w Polsce. Prace niespełniające warunków regulaminu nie będą poddane ocenie jurorów. Korespondencja i wszelkie zapytania w sprawie konkursu prosimy kierować na adres: konkurssrwp@gmail.com                 

KARTA UCZESTNICTWA

Międzynarodowy Konkursu na plakat „75. rocznica likwidacji “Zigeunerlager” - obozu romskiego  w KL Auschwitz – Birkenau 2 sierpnia 1944 roku”

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………

Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mil ……………………………………………………………………

telefon…………………………………………………………………

miejsce i rok urodzenia…………………………………………………………………………………

Narodowość ………………………………………………………………………………………………

Wykształcenie artystyczne, nazwa uczeni, rok ukończenia…………………............................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inne informacje …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.Tytuł Plakatu……………………………………………………………………………………

rok powstania…………………………………………………………

2.Tytuł Plakatu……………………………………………………………………………………

rok powstania……………………………………………………………

3.TytułPlakatu……………………………………………………………………………………

rok powstania………………………………………………………………

Niniejszym wyrażam zgodę na prezentację moich prac na wystawach pokonkursowych i akceptuję bez zastrzeżeń warunki uczestnictwa w konkursie w tym regulamin i Oświadczenie Zgłaszającego prace na konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Romów w Polsce, ul. Berka Joselewicza 5. 32-600 Oświęcim. Polska

Data i miejsce……………………..……………………. podpis ………………………………………………………….

*Regulamin i karta uczestnictwa mogą być kopiowane i kolportowane w dowolny sposób bez ograniczeń