KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ POMNIKA

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO „BOHATERSKIE MATKI SYBIRACZKI NA TERENIE MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU W BIAŁYMSTOKU.

P r e z y d e n t   M i a s t a   B i a ł e g o s t o k u

z siedzibą: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1,

zaprasza  do  udziału

w konkursie rzeźbiarsko-architektonicznym

na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego „Bohaterskie Matki Sybiraczki” na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

1.   Konkurs zostanie przeprowadzony jako otwarty, jednoetapowy, o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu składają „Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie”, a Zamawiający dopuszcza i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających warunki określone w regulaminie konkursu.

2.   Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego „Bohaterskie Matki Sybiraczki”, zlokalizowanego w sąsiedztwie nowej siedziby Muzeum Pamięci Sybiru, na terenie działki nr 788/9 w obr. 12, przy ul. Węglowej w Białymstoku.

3.   Regulamin konkursu został udostępniony publicznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku –

http://bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/konkurs-rzezbiarsko-architektoniczny-na-opracowanie-koncepcji-projektowej-pomnika-upamietniajacego-bohaterskie-matki-sybiraczki-na-terenie-muzeum-pamieci-sybiru-w-bialymstoku-.html

4.   Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty zbiorowe nieposiadające osobowości prawnej (np. zespoły projektowe złożone z osób fizycznych), które spełniają następujące warunki:

a)   posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie pracy konkursowej,

b)   ubiegając się o udział w konkursie dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, w tym przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku w zakresie rzeźby, na polskiej lub zagranicznej uczelni wyższej, z uzyskanym na tej uczelni co najmniej stopniem magistra lub jemu równoważnym,

c)   w przypadku wygrania konkursu będą dysponować, osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, w tym: przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.).

5.   Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia „Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie”, zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. do godz. 15:30.

6.   Uczestnicy, którzy zostaną dopuszczeni do udziału w konkursie, będą mogli składać prace konkursowe do dnia 14 listopada 2018 r. do godz. 15:30.

7.   Nagrodami przewidywanymi do przyznania w konkursie są: I nagroda: 11.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, II nagroda: 7.000 zł, dwa wyróżnienia w kwocie po 3.500 zł każde.

8.   Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie przedmiotu konkursu są pracownicy Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku: Marcin Minasz – tel.: 85 8696636, Bogumił Sawicki – tel.: 85 8696612, e-mail: du@um.bialystok.pl

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.bip.bialystok.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------