KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO MŁODEGO LUDWIKA ZAMENHOFA

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do udziału w konkursie rzeźbiarsko-architektonicznym na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego młodego Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

1.      Konkurs ogłoszony w dniu 17 sierpnia 2017 r. zostanie przeprowadzony jako otwarty, jednoetapowy, o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu składają „Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie”, a Zamawiający dopuszcza i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających warunki określone w regulaminie konkursu.

2.      Regulamin konkursu został udostępniony wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod adresem: http://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/konkurs-rzezbiarsko-architektoniczny-na-opracowanie-koncepcji-pomnika-upamietniajacego-mlodego-ludwika-zamenhofa-w-bialymstoku-.html

3.      Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej przedstawiającej koncepcję projektową pomnika upamiętniającego młodego Ludwika Zamenhofa, zlokalizowanego na terenie ul. L. Zamenhofa oraz w sąsiedztwie Rynku Kościuszki w Białymstoku. Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu opracowania pracy konkursowej zostały określone w Regulaminie konkursu.

4.      Konkurs adresowany jest do dyplomowanych artystów rzeźbiarzy. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty zbiorowe nieposiadające osobowości prawnej (np. zespoły projektowe złożone z osób fizycznych), które spełniają następujące warunki:

a)  posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie pracy konkursowej,

b)  ubiegając się o udział w konkursie dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, w tym przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku w zakresie rzeźby, na polskiej lub zagranicznej uczelni wyższej, z uzyskanym na tej uczelni co najmniej stopniem magistra lub jemu równoważnym,

c)  w przypadku wygrania konkursu będą dysponować, osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, w tym: przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.).

5.      Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia „Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie”, które zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu, należy składać w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Dr. I. Białówny 11 – pok. 201, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2017 r. do godz. 15:30.

6.      Uczestnicy, którzy zostaną dopuszczeni do udziału w konkursie, będą mogli składać prace konkursowe do dnia 27 listopada 2017 r. do godz. 15:30.

7.      Nagrodami przewidywanymi do przyznania w konkursie są: I nagroda: 12.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, II nagroda: 7.000 zł, dwa wyróżnienia w kwocie po 3.000 zł każde.

8.      Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie przedmiotu konkursu są pracownicy Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

      Marcin Minasz – tel.: 85 8696636, Bogumił Sawicki – tel.: 85 8696612.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Białymstoku.