Zakład Języków Obcych

Kierownik Zakładu Języków Obcych: mgr Beata Ludwiczak: blu@asp.wroc.pl

Zakład Języków Obcych prowadzi nauczanie czterech języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego dla studentów studiów stacjonarnych. Nauka jest kontynuacją nauki rozpoczętą w szkołach poprzedzających studia. Każdy student wybiera "lektorat" z jednego języka obcego. Co roku liczba grup średniozaawansowanych i zaawansowanych jest uzależniona od umiejętności studentów.

Od roku ak. 2014/2015 studenci poszczególnych kierunków będą mieli kursy języka obcego w różnym wymiarze godzin:

- Grafika i Sztuka Mediów oraz Konserwacja i  Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła: I rok: 4 godz/tydzień; II rok: 4 godz/tydzień

- Malarstwo i Rzeźba: I rok: 4 godz/tydzień; II rok: 2 godz/tydzień

- Mediacja Sztuki: I rok: 4 godz/tydzień; II rok: 4 godz/tydzień, III rok: 2 godz/tydzień (wyłącznie język angielski)

- Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Ceramika, Szkło: I rok: 2 godz/tydzień; II rok: 2 godz/tydzień

Na poziomie średniozaawansowanym celem nauczania jest opanowanie słownictwa i zasad gramatyki, porozumiewanie się w życiu codziennym oraz zapoznanie z podstawowymi pojęciami artystycznymi. Na poziomie zaawansowanym celem jest poszerzenie umiejętności językowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki uczelni, posługiwanie się pojęciami artystycznymi i czytanie tekstów specjalistycznych oraz wykorzystywanie języka obcego w życiu zawodowym. Cele te będą realizowane w zależności od liczby godzin ustalonej przez Katedry.

Wyboru języka obcego dokonują studenci I roku po spotkaniu informacyjnym z dziekanami 1 października.

Nie ma możliwości zmiany grupy językowej po I lub II lub III semestrze!

Zajęcia odbywają się w tzw. Łączniku przy ul. Garncarskiej (I piętro), Sali 206P oraz 304M.