Architektury Wnętrz - stopień II specjalność Projektowanie Architektury Wnętrz

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA Akademi Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu

Ogłasza nabór kandydatów na Dwustopniowe Studia Niestacjonarne
w roku akademickim 2017/2018

na kierunek: ARCHITEKTURA WNĘTRZ - stopień II / 2,5 letni- magisterski
w specjalności: Projektowanie Architektury Wnętrz

Zakładanym celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do zawodu projektanta na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie i wykonywanie różnorodnych zadań wchodzących w zakres architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego. Ogólnie zmierza do ukształtowania tych cech, które uznaje się za pożądane, najistotniejsze i konieczne dla przyszłego projektanta.

Jednym z najważniejszych elementów programu dydaktycznego są zagadnienia metod, procedur, roli i celów projektowania. Opanowanie - znajomość metodologii i techniki pracy projektowej, traktowanych jako bazowe umiejętności umożliwiające właściwe tworzenie, rozwijanie, a następnie wizualną prezentację indywidualnych koncepcji. Budujące równocześnie niezbędną podstawę rozumienia złożoności i wieloaspektowości procesu projektowania, jego różnokierunkowych odniesień i wielorakich uwarunkowań.

Program nauczania stwarza możliwości rozwijania i sukcesywnego utrwalania, w oparciu o indywidualne predyspozycje studiujących, wrażliwości plastycznej, wyobraźni, kreatywnej inwencji. Zapewnia równocześnie, w stopniu możliwie pełnym, niezbędny zasób zawodowej wiedzy teoretycznej i ogólno kulturowej.

Wszelkich informacji o studiach niestacjonarnych na wydziale AWiW udziela dziekanat mieszczący się w budynku ASP przy ul. Modrzewskiego, I piętro, pokój 104. Dziekanat czynny jest we: wtorki, środy i piątki w godzinach 13:00 - 18:00.

REKRUTACJA:

I ROK STUDIÓW MAGISTERSKICH – rozmowa kwalifikacyjna połączona z obowiązkowym przeglądem portfolio, dokumentującym prace wykonane w czasie studiów licencjackich odbędzie się dnia:

 termin zostanie podany w maju 2017r.

DOKUMENTY:  

1 – rejestracja on-line - kwestionariusz wydrukowany po rejestracji.

2 – zdjęcia: 3 fotografie kolorowe 35/45 mm ( na odwrocie - imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów ).

osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym  uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, tło zdjęcia nie może być białe.

zdjęcie w postaci elektronicznej (CD): powinno mieć rozmiary 300x375 pikseli-co daje po wydrukowaniu 2 cm x 2,5 cm, format JPG, rozdzielczość nie może być mniejsza niż 300 dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60 kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem musi być w następującym formacie: < nazwa uczelni >_< imię_nazwisko>_<PESEL>.jpg ( np. ASP_Jan_Kowalski_12345678910.jpg ) Zdjęcia cyfrowe i tradycyjne niespełniające powyższych warunków nie będą akceptowane. Dołączyć kopertę + znaczek pocztowy na wysłanie korespondencji.

3 – Ksero dowodu osobistego ( w przypadku nowych dowodów – dwukrotne powiększenie ksero ).

4 – Odpis dyplomu licencjackiego ( absolwenci ASP we Wrocławiu w późniejszym terminie )

5 – Dowód wpłaty ( opłata rekrutacyjna - wysokość zostanie podana w czerwcu 2017r.).

6 -  Oryginał świadectwa dojrzałości.

7 – Orzeczenie lekarskie o zdolności do studiowania na ASP, wydane w 2015 roku.

OPŁATY:

Czesne za semestr wynosi 3050 zł. (I sem. do 15.10.2017r.)

lub w miesięcznych ratach (8x812,5 zł).

Czesne za semestr dyplomowy wynosi 2000zł lub w miesięcznych ratach (4x550zł).

Opłaty należy dokonać na konto ASP:

ING Bank Śląski S.A. O/Wrocław

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

z dopiskiem: studia niestacjonarne, kierunek: AW

ZASADY REKRUTACJI:

Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

a – Przeglądu i oceny przedłożonego, przez kandydata, portfolio dokumentującego prace wykonane

      w czasie I – go stopnia studiów.

b – Omówienia, przez kandydata, prezentowanego portfolio i oceny indywidualnych predyspozycji studenta

      do podjęcia studiów II – go stopnia.

ZASADY OCENY:

a – Ocena dokumentacji prac zawartych w portfolio – każdy z członków komisji maksymalnie 10 punktów.

b -  Ocena prezentacji w/w prac – każdy z członków komisji maksymalnie 6 punktów.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania -  64

Maksymalna ilość przyjętych:  20 osób.