Rekrutacja / Egzaminy / Konsultacje dla kandydatów

STUDIA STACJONARNE

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,

Plac Polski 3/4,

tel (071) 343-80-31,
fax (071) 343-15-58,

www.asp.wroc.pl,

·         KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - [ pobierz ]

·         HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2015  w zakładce - dokumenty do pobrania 

·         Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego 2015r. - w zakładce - dokumenty do pobrania 

Rektor - prof. Piotr Kielan
Prorektor - prof. Ludwik Żelaźniewicz
Prorektor - prof. Agata Danielak-Kujda

Wydziały:

Wydział Malarstwa i Rzeźby
Dziekan - prof. Wojciech Pukocz 
Prodziekan - prof. Aleksander Zyśko

Kontakt z dziekanatem: ( 71) 343 80 31 w. 221, e-mail: 

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów 
Dziekan - prof. Jacek Szewczyk
Prodziekan - prof. Aleksandra Janik
Kontakt z dziekanatem:( 71) 343 80 31 w. 227, e-mail: dziekangraf@asp.wroc.pl

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa 
Dziekan – dr hab. Urszula Smaza-Gralak
Prodziekan - st. wykł. Mieczysław Piróg
Kontakt z dziekanatem:(71) 343 80 31 w. 214,e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

Wydział Ceramiki i Szkła 
Dziekan - prof. Małgorzata Dajewska
Prodziekan - prof. Przemysław Lasak
Kontakt z dziekanatem:( 71) 343 80 31 w. 216, e-mail: dziekanatcisz@asp.wroc.pl

Dział Organizacji Studiów: ( 71) 343 80 31, w. 215

Przewiduje się rekrutację na następujące kierunki studiów stacjonarnych:

MALARSTWO

24 osoby

studia jednolite magisterskie

RZEŹBA

14 osób

studia jednolite magisterskie

MEDIACJA SZTUKI

12 osób

12 osób

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

GRAFIKA

27 osób

studia jednolite magisterskie

SZTUKA MEDIÓW

18 osób

10 osób

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

20 osób

20 osób

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

WZORNICTWO

24 osób

24 osób

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

SCENOGRAFIA

9 osób

studia jednolite magisterskie

SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI

15 osób

12 osób

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

SZTUKA I WZORNICTWO SZKŁA

15 osób

12 osób

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI W SPECJALIZACJI KONSERWACJA I RESTAURACJA CERAMIKI I SZKŁA

WZORNICTWO:RESTAURACJA I REKONSTRUKCJA CERAMIKI I SZKŁA

8 osób

6 osób

studia jednolite magisterskie - 
6 letnie

studia drugiego stopnia

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu konkursowego jest :

·         Rejestracja online ( studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie ): 
18.05.2015r. - 15.06.2015r. w zakładce 
System Rekrutacji Elektronicznej

·         Złożenie dokumentów w  terminie:   
01.06.2015r. - 15.06.2015r. ( studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie) w odpowiednim dziekanacie zgodnie z wybranym kierunkiem studiów.  

·         Rejestracja online ( studia drugiego stopnia ):
18.05.2015r. - 26.06.2015r. w zakładce 
System Rekrutacji Elektronicznej

·         Złożenie dokumentów w  terminie:
15.06.2015r. - 26.06.2015r. ( studia drugiego stopnia ) w odpowiednim dziekanacie zgodnie z wybranym kierunkiem studiów.

Wydział Malarstwa i Rzeźby - p. 116 M
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów - p. 117/119 M
Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa - p. 104 M
Wydział Ceramiki i Szkła - p. 105 M

lub wysłanie na adres uczelni kompletu dokumentów: 

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław

·          podanie na studia (kwestionariusz do pobrania na stronie uczelni)

·          oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o przystąpieniu do matury. Przedmioty zdawane na egzaminie dojrzałości i wyniki egzaminu maturalnego nie stanowią podstawy do przyjęcia na studia.

·         orzeczenie lekarskie wydane w 2015 r. - dotyczy TYLKO Wydziału AWiW

·         zaświadczenie od okulisty o prawidłowym rozróżnianiu barw - dotyczy TYLKO kierunku: Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

·         kserokopia dowodu osobistego (w powiększeniu)

·         3 aktualne fotografie kolorowe (35x45mm podpisane na odwrocie - imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów), muszą przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, muszą ukazywać głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, tło zdjęcia nie może być białe,

·          zdjęcie w postaci elektronicznej (CD): powinno mieć rozmiary 300*375 pikseli - co daje po wydrukowaniu 2cm*2,5cm, format JPG, rozdzielczość nie może być mniejsza niż 381dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem musi być w następującym formacie: <nazwa uczelni>_<imię_nazwisko>_<PESEL>.jpg (np. ASP_Jan_Kowalski_12345678910.jpg).Zdjęcia cyfrowe i w wersji tradycyjnej nie spełniające powyższych warunków nie będą akceptowane

·         Kandydaci na drugi stopień studiów dodatkowo składają odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem.

·         Podanie wraz z dokumentami należy składać/wysłać w teczce wiązanej. Teczkę należy opisać: 
- imię i nazwisko kandydata,
- adres domowy z kodem pocztowym, 
- kierunek studiów.

·         Po zakwalifikowaniu się na I rok studiów rekrut otrzymuje skierowanie na profilaktyczne badania, które robi bezpłatnie w ośrodkach Medycyny Pracy.

Uiszczenie opłaty: w terminie do 19.06.2015r. ( dotyczy studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich)
w terminie do 26.06.2015r. ( dotyczy studiów drugiego stopnia )

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2015/2016 wynosi:

- dla studiów stacjonarnych (I stopnia i jednolitych magisterskich) - 150 zł   ( opłata jednorazowa )

- dla studiów stacjonarnych ( II stopnia ) - 100 zł ( opłata jednorazowa )

- dla studiów niestacjonarnych - 100 zł ( opłata jednorazowa ) - z zaznaczeniem wydziału / kierunku studiów

Odcinek wpłaty należy okazać przy wejściu do pracowni w dniu egzaminu;

Opłaty należy dokonać na konto Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta:
ING Bank Śląski S.A. O/Wrocław
93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

Informacje ogólne:

 • Uczelnia nie zapewnia miejsca w Domu Studenckim w czasie trwania egzaminów,
 • Podania o miejsce w DS. składają przyjęci na I rok studiów w Domu Studenckim - ul. H.Pobożnego 9, 50-241 Wrocław,
 • W czasie egzaminu praktycznego można wykupić obiady na terenie uczelni,
 • Sekretariat egzaminów wstępnych zlokalizowany jest w pokoju 206 IIp,  tel. (71) 34 - 380 - 31 wew.333.

Na egzamin praktyczny należy zabrać własne materiały i przybory.
Wykaz materiałów podany zostanie w dniu przeglądu prac domowych na tablicy ogłoszeniowej.

Studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia

Egzaminy wstępne na rok akademicki 2015/2016 odbędą się w terminie od 22.06.2015r. do 26.06.2015r.

Wydział Malarstwa i Rzeźby

·         Malarstwo

·         Rzeźba

·         Mediacja Sztuki

 MALARSTWO

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

I etap

Przegląd prac plastycznych - kandydat zgłasza się w wyznaczonym przez uczelnię terminie z własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi z zakresu rysunku i malarstwa. Prace muszą być podpisane.

Kandydat decyduje o ilości, technikach i formacie prac plastycznych. 
Określa się jako minimum: 
10 prac z rysunku
10 prac z malarstwa.

Kandydaci omawiają wykonane przez siebie prace w ramach przeglądu prac.

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek
2. Malarstwo

III etap

 Zadanie specjalistyczne:
jest poszerzeniem sprawdzianu kandydata o nieskrępowaną, samodzielną wypowiedź artystyczną opartą o wyobraźnię, pomysłowość i inwencję interpretacyjną tematu środkami malarskimi;

RZEŹBA

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

I etap

Przegląd prac plastycznych - kandydat zgłasza się w wyznaczonym przez uczelnię terminie z własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi z zakresu rysunku i dokumentacji fotograficznej swoich prac rzeźbiarskich. Prace muszą być podpisane.

Kandydat decyduje o ilości, technikach i formacie prac plastycznych. 
Określa się jako minimum: 
10 prac z rysunku
wymagane jest przedstawienie dokumentacji fotograficznej swoich prac rzeźbiarskich, nie ma wymogu przedstawienia prac malarskich.

 II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek
2. Rzeźba

III etap

ma na celu ujawnienie predyspozycji i rozumienia przestrzeni, formułowania prawidłowej odpowiedzi ( pomysł, rozwiązania ) na przedstawiony temat;

MEDIACJA SZTUKI

Studia stacjonarne pierwszy stopień:

I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek
2. Malarstwo/Rzeźba

II etap

 Zadanie specjalistyczne:
ma na celu sprawdzenie umiejętności świadomego wykorzystywania narzędzi i języka klasycznych mediów ( malarstwo, rysunek, rzeźba ).

Należy przedstawić komisji rekrutacyjnej minimum:

- 10 prac z rysunku;

- 10 prac z malarstwa;

- szkice oraz portfolio prac z innych dziedzin np. rzeźba, film, fotografia, projekty twórcze + rozmowa z kandydatem.

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

·        Grafika

·        Sztuka Mediów

GRAFIKA

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.
O wyniku egzaminu decyduje łączna ilość punktów uzyskanych z poszczególnych punktowanych części.

Dopuszczenie do egzaminu:

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).

Prace plastyczne (PORTFOLIO), dokumentacja wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata w terminie do 15.06.2015r.

Komplet dokumentów może być przesłany na nośniku cyfrowym (CD lub DVD) na adres uczelni Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław z dopiskiem „Wydział Grafiki i Sztuki Mediów” lub drogą elektroniczną skompresowany (do rar, zip lub 7z) na adres:

ftp0.asp.wroc.pl          >>>          INSTRUKCJA

folder REKRUTACJA
katalog GRAFIKA
PESEL_Kierunek.zip/rar/7z

UWAGA! PORTFOLIO drogą elektroniczną można przesłać TYLKO RAZ. Po przesłaniu PORTFOLIO nie można zamienić, usunąć istniejącego pliku, ani przeglądać jego zawartości. W sytuacjach awaryjnych kandydat może zwrócić się z mailową prośbą o interwencję lub pomoc techniczną (admin [at] asp.wroc.pl).

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac: 

1.   Format plików:

 •      768×1024 px
 •      *.jpg      
 •      rozdzielczość 72 dpi
 •      pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg, (np. KowalskiJan01.jpg)

2.   Lista z opisem plików:

 •      dokument  *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem (np. KowalskiJan.doc/pdf)
 •      numeracja 1–20
 •      kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików
 •      każda praca powinna być opisana:
 •      rok powstania
 •      wymiary (wysokość x szerokość)•     opis techniki wykonania
 •      tytuł (jeżeli jest) (np. 1. 2014, 100×70 cm, rysunek ołówkiem, tytuł) 

3.   Wszystkie pliki powinny się znajdować w jednym folderze nazwanym wg poniższego schematu:

PESEL_Kierunek (Prosimy nie opisywać głównego katalogu nazwiskiem i imieniem)

 Egzamin:

Zadaniem egzaminu w etapie I, II, III jest sprawdzenie:
·   umiejętności kandydata w rysunkowym i malarskim interpretowaniu rzeczywistości (postać, martwa natura);
·   zdolności kandydata w graficznym kojarzeniu i przedstawianiu zagadnień pojęciowych;
·   umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień graficznych. 

I etap

Przegląd  PORTFOLIO decydujący o dopuszczeniu do dalszego etapu egzaminu.

II etap

Egzamin ogólnoplastyczny – rysunek i egzamin specjalistyczny.

III etap

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w oparciu o portfolio i prace realizowane w trakcie egzaminu praktycznego.

Wykaz materiałów na egzamin z rysunku - kierunek GRAFIKA

arkusz białego papieru 100/70, ołówki, kredki, pisaki, markery, tusz (według uznania), spinacze fotograficzne lub pinezki do przypięcia pracy na deskę.

Wykaz materiałów na egzamin specjalistyczny - kierunek GRAFIKA

Biały papier formatu A3 (kilka sztuk), materiały do rysunku w czerni i bieli: ołówki, kredki, pisaki, markery, tusz, biała i czarna farba, nożyk (z podstawką do cięcia), nożyczki, klej. W jednym z zadań egzaminacyjnych możliwość użycia koloru (kredki ołówkowe, pisaki, ewentualnie farbki)

SZTUKA MEDIÓW

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

 Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.

Wynik egzaminu stanowi łączna ilość punktów uzyskanych z jego punktowanych części. 

Kandydaci przystępując do egzaminu, deklarują wybór kierunku  SZTUKA MEDIÓW lub STUKA MEDIÓW specjalność FOTOGRAFIA ( deklaracja o dokonanym wyborze musi zostać podana w kwestionariuszu kandydata ).

Dopuszczenie do egzaminu:

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).

Prace plastyczne (PORTFOLIO), dokumentacja wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata w terminie do 15.06.2015r.

Komplet dokumentów może być przesłany na nośniku cyfrowym (CD lub DVD) na adres uczelni Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław z dopiskiem „Wydział Grafiki i Sztuki Mediów” lub drogą elektroniczną skompresowany (do rar, zip lub 7z) na adres:

ftp0.asp.wroc.pl            >>>         INSTRUKCJA

folder REKRUTACJA
katalog kierunek SZTUKA MEDIÓW
katalog kierunek SZTUKA MEDIÓW specjalność FOTOGRAFIA
PESEL_Kierunek.zip/rar/7z

UWAGA! PORTFOLIO drogą elektroniczną można przesłać TYLKO RAZ. Po przesłaniu PORTFOLIO nie można zamienić, usunąć istniejącego pliku, ani przeglądać jego zawartości. W sytuacjach awaryjnych kandydat może zwrócić się z mailową prośbą o interwencję lub pomoc techniczną (admin [at] asp.wroc.pl).

W portfolio oczekiwane są prace z zakresu:

- rysunku i malarstwa ( min. 10 – max. 20 );
- filmu, wideo, animacji ( czas trwania całości max. 5 min );
- multimediów;
- fotografii, fotoobiektów, fotoinstalacji ( min. 12 ).

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

dokumentacja prac artystycznych/projektowych w następujących formatach:

1.       prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w oryginalnych rozmiarach;

2.       fotografie dokumentacyjne (dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, wielkość dłuższego boku nie mniejsza niż 1920 pikseli (jeśli rozmiary obrazów są mniejsze i nie ma możliwości pozyskania ich w lepszej jakości, dopuszczalne jest załączenie ich w oryginalnej wielkości);

Do plików cyfrowych statycznych i fotografii dokumentacyjnych należy dołączyć jeden dokument (format .TXT lub .PDF) z opisami prac. Opisy powinny zawierać:

 •         tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 •         rok powstania
 •         wymiary oryginału
 •         opis techniki wykonania

3.       animacje, filmy:

 •        dla platformy Windows : format .MP4 (w kodeku H.264) lub MPEG (w kodeku MPEG2) dla platformy MacOS: format .MOV (w kodeku Animation lub H.264)
 •        standard video: FullHD (1920x1080px) w systemie PAL (25 klatek/sekundę);
 •        filmy udostępnione w internecie za pośrednictwem jednego z portali strumieniujących treści wideo

4.       animacje wektorowe: format .SWF;

5.       interaktywne prezentacje i strony internetowe:

 •        dla platformy Windows : format .EXE
 •        dla platformy MacOS: format .APP
 •        html (należy dołączyć pliki zależne, w odpowiedniej lokalizacji)
 •        strony internetowe funkcjonujące w sieci

Do plików multimedialnych należy dołączyć jeden dokument (format .TXT lub .PDF) z opisami prac. Opisy powinny zawierać:

 •         tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 •         rok powstania
 •         opis techniki wykonania
 •         link do strony www wraz z hasłem (jeśli praca jest zabezpieczona) w przypadku filmów udostępnionych w internecie lub stron funkcjonujących w sieci

Jest możliwość dostarczenia materiałów zapisanych w innych niż wyżej wymienione formatach, ale wówczas uczelnia nie gwarantuje poprawnego ich odtworzenia oraz całościowego przeglądu portfolio.

•     pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg, (np. KowalskiJan01.jpg)
Wszystkie pliki powinny się znajdować w jednym folderze nazwanym wg poniższego schematu: PESEL_Kierunek
PESEL_Kierunek (Specjalność)
(Prosimy nie opisywać głównego katalogu nazwiskiem i imieniem)

Egzamin:

Egzamin składa się z trzech etapów.

I etap

Przegląd prac domowych na podstawie cyfrowego portfolio, przesłanego przez kandydata. Ocenę i decyzję o dopuszczeniu kandydata do egzaminu praktycznego wydaje Komisja Wydziałowa bez udziału kandydata.

II etap

Egzamin ogólnoplastyczny – rysunek studyjny (weryfikacja umiejętności kandydata w obrazowym interpretowaniu rzeczywistości).

Egzamin specjalistyczny – zadania praktyczne z podstawowych obszarów sztuki mediów (weryfikacja potencjału kreacyjnego kandydata oraz predyspozycji i umiejętności w zakresie kompozycji kadru fotograficznego i filmowego, formułowania narracji obrazowej i tworzenia związków logicznych treści i obrazu oraz operowania kolorem)

III etap

Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego na tle pracy rysunkowej oraz prac domowych - portfolio elektroniczne (weryfikacja umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i realizacji wizualnych).

Wykaz materiałów na egzamin z rysunku - kierunek Sztuka Mediów

arkusz białego papieru 100/70, ołówki, kredki, pisaki, markery, tusz (według uznania), spinacze fotograficzne lub pinezki do przypięcia pracy na deskę.

Wykaz materiałów na egzamin specjalistyczny - kierunek SZtuka Mediów

Biały papier formatu A3 (kilka sztuk), materiały do rysunku w czerni i bieli: ołówki, kredki, pisaki, markery, tusz, biała i czarna farba, nożyk (z podstawką do cięcia), nożyczki, klej. W jednym z zadań egzaminacyjnych możliwość użycia koloru (kredki ołówkowe, pisaki, ewentualnie farbki)

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa 

·        Architektura Wnętrz

·        Wzornictwo

·        Scenografia

 ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo/Rzeźba

II etap

Zadanie  specjalistyczne:
ma na celu sprawdzenie:
- uzdolnień kreacyjnych, 
- wyobraźni przestrzennej, 
- wyczucia proporcji i zdolności do porządkowania układów płaskich i przestrzennych, 
- wrażliwości kolorystycznej i inwencji w zakresie świadomego zestawienia barw, 
- zdolności przewidywania skutków decyzji dotyczących konstruowania przedmiotów. 
Egzamin jest przeprowadzony w drodze realizacji serii zadań obejmujących powyższą tematykę.

 Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego.

Wykaz materiałów -  kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ:

1. Egzamin z malarstwa/rzeźby i rysunku:

Zdający przez malarstwo: papier do szkiców ( A4 10 ark.), ołówki, gumka , tekturka z klipsem, karton do malowania "biały" - format B2 ( 50x70 cm) 3-4 szt., klipsy do mocowania kartonu, farby, tempery, pędzle, naczynie na wodę;

Zdający przez rzeźbę: papier do szkiców ( A4 10 ark.), ołówki, tekturka z klipsem, nożyki do modelowania w glinie;

Rysunek: karton do rysowania "biały" - format B2 ( 50x70 cm) 3-4 szt., ołówki, gumka, klipsy do mocowania kartonu.

2.Egzamin specjalistyczny:

Zadanie 1: karton do rysowania "biały" - format B2 ( 50x70 cm) 3-4 szt., papier do szkiców ( A4 10 ark.), ołówki, gumka, ekierki, linijka, cyrkiel, pastele, kredki, flamastry kolorowe;

Zadanie 2: papier do szkiców ( A4 10 ark.), karton do modelowania "biały" - format B2 ( 50x70 cm) 4-6 szt., tektura 2-3 mm ( B2 1 szt.), kleje do papieru, taśmy klejące, nożyczki, nożyki do papieru, ołówki, gumka, cyrkiel, linijka, ekierki, linijka metalowa i twarda płytka A3 - np. pilśniowa - do cięcia nożykiem.

WZORNICTWO

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

R E K R U T A C J A:

1. Egzamin z rysunku –szkice z natury  - czas trwania 2 godz. zegarowe

2. Egzamin z malarstwa – szkice malarskie z natury -  czas trwania 2 godz. zegarowe

3. Egzamin kierunkowy – testy -  czas trwania 4 godz. zegarowe

Tematy zadań zostaną przygotowane w dwóch zestawach o tym samym stopniu trudności:

·         zadanie 3D konstrukcyjne ma na celu sprawdzić umiejętność konstruowania i modelowania,

·         zadanie 2D graficzne: wrażliwość kolorystyczną i inwencję w zakresie świadomego zestawienia barw, wyczucie proporcji zdolności do porządkowania układów kompozycyjnych.

4. Test w postaci losowych krótkich zadań, sprawdzający predyspozycje istotne w wykonaniu zawodu projektanta, grupy po ok. 5 osób (20 min. na grupę)

Wykaz materiałów -  kierunek WZORNICTWO:

1. Egzamin z malarstwa i rysunku:
Brystol 70x100cm - 2 szt., przybory do malowania, farby akrylowe, tempery lub akwarele, przybory do rysowania.

2.Egzamin kierunkowy:
Brystol 70x100cm - 2 szt., papier A4 do szkicowania, narzędzia rysunkowe i kreślarskie, farby, papiery kolorowe, folie samoprzylepne, kleje, taśmy klejące, noże, nożyczki, itp.

SCENOGRAFIA

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Wymagania wstępne:

1. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku plus znajomość podstawowych zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.

2. Kandydat wykazuje się orientacją z zakresu historii sztuki i jej najwybitniejszych przedstawicieli oraz zainteresowaniem teatrem, filmem, telewizją.

I etap

Przegląd prac plastycznych - kandydat zgłasza się w wyznaczonym przez uczelnię terminie z własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi z zakresu rysunku i malarstwa. Prace muszą być podpisane.

Kandydat decyduje o ilości, technikach i formacie prac plastycznych. 
Określa się jako minimum: 
10 prac z rysunku
10 prac z malarstwa.

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo/Rzeźba

III etap

 Zadanie specjalistyczne:

ma na celu sprawdzenie predyspozycji do projektowania przestrzennego.
Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego, pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do podjęcia kształcenia na studiach pierwszego stopnia.

Wydział Ceramiki i Szkła

·         sztuka i wzornictwo ceramiki

·         sztuka i wzornictwo szkła

·         konserwacja i restauracja dzieł sztuki ( w specj. Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła)

SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

I etap

Przegląd prac plastycznych - kandydat zgłasza się w wyznaczonym przez uczelnię terminie z własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi z zakresu rysunku i malarstwa. Prace muszą być podpisane.

Kandydat decyduje o ilości, technikach i formacie prac plastycznych. 
Określa się jako minimum: 
10 prac z rysunku
10 prac z malarstwa.
Dodatkowo kandydat przedstawia różne szkice. 

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo/Rzeźba

III etap

Zadanie specjalistyczne +prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego 

ma na celu:
- sprawdzenie rozumienia zasad kompozycji, 
- ujawnienie wyobraźni w użyciu koloru i formy (inaczej niż w zadaniach malarskich 
i rzeźbiarskich) 
- wykazanie uzdolnień logicznego i abstrakcyjnego myślenia, 
- w rozwiązaniach oczekuje się na świeżość a zarazem zwięzłość wypowiedzi na zadany temat, 
- sprawdzane są uzdolnienia manualne.

 SZTUKA I WZORNICTWO SZKŁA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

I etap

Przegląd prac plastycznych - kandydat zgłasza się w wyznaczonym przez uczelnię terminie z własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi z zakresu rysunku i malarstwa. Prace muszą być podpisane.

Kandydat decyduje o ilości, technikach i formacie prac plastycznych. 
Określa się jako minimum: 
10 prac z rysunku
10 prac z malarstwa.
Dodatkowo kandydat przedstawia różne szkice. 

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo/Rzeźba

III etap

Zadanie specjalistyczne +prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego 

ma na celu:
- sprawdzenie rozumienia zasad kompozycji, 
- ujawnienie wyobraźni w użyciu koloru i formy (inaczej niż w zadaniach malarskich 
i rzeźbiarskich) 
- wykazanie uzdolnień logicznego i abstrakcyjnego myślenia, 
- w rozwiązaniach oczekuje się na świeżość a zarazem zwięzłość wypowiedzi na zadany temat, 
- sprawdzane są uzdolnienia manualne.

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI ( w spec. Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła )

Studia stacjonarne jednolite magisterskie – 6 letnie

I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo/Rzeźba

II etap

Zadanie specjalistyczne +prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego

Zadanie specjalistyczne ma na celu:
- sprawdzenie rozumienia zasad kompozycji, 
- ujawnienie wyobraźni w użyciu koloru i formy (inaczej niż w zadaniach malarskich 
i rzeźbiarskich) 
- wykazanie uzdolnień logicznego i abstrakcyjnego myślenia, 
- w rozwiązaniach oczekuje się na świeżość a zarazem zwięzłość wypowiedzi na zadany temat, 
- sprawdzane są uzdolnienia manualne.

Wykaz materiałów -  kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki:

1. Egzamin z rysunku:
- bristol w formacie 100x70cm, - przybory do rysowania ( ołówki o różnej twardości, -  klipsy do mocowania arkusza.

2. Egzamin z malarstwa: 
- bristol lub blejtram z zagruntowanym płótnem o wym. 100x70cm  lub 70x50cm, - przybory do malowania ( dowolne farby - olejne, akrylowe, tempery, akwarele ), - klipsy do mocowania.

3. Egzamin z rzeźby:
- narzędzia do pracy w glinie ( szpachle, szpachelki, szpachelki drewniane lub tworzywa sztucznego, noże, packi...) 

4. Egzamin specjalistyczny:
- blok techniczny format A4, - ołówki o różnych twardościach, gumka, linijka o dł. min. 50cm, przybornik do geometrii ( ekierka, trójkąty, cyrkiel), - farby wodne ( akwarele, akryle ), - pędzle retuszerskie nylonowe o grubości 0, 1, 2, 3, - pędzle płaskie nylonowe, - narzędzia do pracy w glinie (  szpachle, szpachelki, szpachelki drewniane lub tworzywa sztucznego, noże, packi...).

UWAGA!

W przypadku nie przyjęcia kandydata na I rok studiów przysługuje mu odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Studia drugiego stopnia

Złożenie dokumentów w  terminie 15.06.2015r. do 26.06.2015r. w odpowiednim dziekanacie zgodnie z wybranym kierunkiem studiów.

Na kierunki:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ egzamin w dniach 01.07.2015r. - 02.07.2015r.

Dla kandydatów danego kierunku lub pokrewnych.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

1.     Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego   dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie;

2.     Rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do  kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Wymagania wstępne:

1.   Umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań projektowych w obszarze architektury wnętrz, mebli i wystawiennictwa w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, materiałoznawstwa, konstrukcji, urbanistyki, ergonomii,  wystawiennictwa oraz wiedzę ogólną z historii sztuki, historii projektowania architektury, architektury wnętrz, mebli i  designu.

2.    Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie technik prezentacyjnych autorskich rozwiązań i kojarzenia rozwiązań projektowych z walorami plastycznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi.

3.    Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w      przestrzeni.

4.  Umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych w procesie projektowym oraz analizy i oceny rozwiązań z       zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii   i estetyki  projektowanych obiektów.   

5.  Umiejętności posługiwania się programami komputerowymi 2D (CAD) i 3D

6.  Umiejętności i kompetencji w przygotowaniu do pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie pozyskiwania informacji, selekcji, analizy problemowej i oceny złożonych zagadnień projektowych,  popartych znajomością właściwych przepisów i norm prawa autorskiego.

7.  Znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki projektowej.

WZORNICTWO egzamin w dniu 01.07.2015r.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

1.     Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego   dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie.

2.     Rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Wymagania wstępne:

1.   Umiejętności  formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych w obszarze wzornictwa, w oparciu o podstawową wiedzę z zakresu ergonomii, konstrukcji, technologii  i  materiałoznawstwa.

2.   Umiejętności przekazywania informacji językiem szkiców koncepcyjnych, plansz ofertowych  i rysunku technicznego w zakresie technik prezentacyjnych.     

3.   Umiejętności wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych.

4.   Umiejętności analizy i oceny rozwiązań z zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii,  ekonomii i estetyki  projektowanych obiektów.

5.   Pogłębione umiejętności z zakresu sztuki: malarstwa, rysunku odręcznego oraz kompozycji płaskiej i przestrzennej.

6.   Umiejętności posługiwania się komputerowymi programami projektowymi 2D i 3D.

7.   Znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność      posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki projektowej


SZTUKA MEDIÓW egzamin w dniu 01.07.2015r.

Kandydaci na studia przystąpią do egzaminu na kierunek SZTUKA MEDIÓW lub specjalność FOTOGRAFIA( deklaracja o dokonanym wyborze musi zostać podana w kwestionariuszu kandydata )

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu  na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów mogą ubiegać się  absolwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku oraz absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia o umiejętnościach zbliżonych do absolwentów studiów kierunkowych pierwszego stopnia. Nabór przeprowadzony jest w trybie konkursowym. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję egzaminacyjną.

 Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:

·         trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia przez kandydata, w oparciu o jego dotychczasowy przebieg studiów oraz dokonania plastyczne

·         umiejętności kandydata w świadomym wykorzystaniu  narzędzi i języka nowych mediów (multimedia, fotografia, film, komputer, internet, audio) oraz klasycznych (rysunek, grafika projektowa, inne)

·         zdolności kandydata w obrazowym kojarzeniu i przedstawianiu zagadnień pojęciowych

·         umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień wizualnych.

 Forma egzaminu:

·         egzamin jest jednoetapowy

·         egzamin ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu prac plastycznych:

1.       multimedialnych – w formie elektronicznej i drukowanej (format min. A3)

2.       fotograficznych (min. 10 prac w formacie  A3, pozostałe w formie cyfrowej)

3.       klasycznych (rysunek, malarstwo, grafika)

oraz ich omówienie i merytoryczna obrona przed komisją egzaminacyjną.

SZTUKA I WZORNICTWO SZKŁA egzamin w dniu 01.07.2015r.

-egzamin konkursowy: rozmowa z kandydatem połączona z prezentacją prac i dokonań artystycznych zamieszczonych w portfolio, zaprezentowane portfolio w formacie nie mniejszym niż A4 powinno zawierać:

- CV;
- dokumentację fotograficzną wraz z opisem realizowanych prac artystycznych i projektowych;
- kopię dokumentów potwierdzających udział w konkursach zdobytych nagrodach, itp.;
- wykaz działalności artystyczno-organizatorskiej sztuki.

 Przygotowana prezentacja multimedialna prezentująca najważniejsze dokonania twórcze.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinna wykazać kompetencje w zakresie:

1. Trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaprezentowane dokonania plastyczne;

2.  Umiejętność świadomego wykorzystywania narzędzi i języka przekazu artystycznego medium jakim jest ceramika i szkło, nowych mediów ( multimedia, fotografia, komputer ) oraz klasycznych ( rysunek, malarstwo, rzeźba );

3.  Wykazać chęć działania w obszarze ceramiki czy szkła i szeroko pojętych działań przestrzennych w tworzywie, na polu działań artystycznych i projektowych.

 SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI egzamin w dniu 01.07.2015r.

-egzamin konkursowy: rozmowa z kandydatem połączona z prezentacją prac i dokonań artystycznych zamieszczonych w portfolio, zaprezentowane portfolio w formacie nie mniejszym niż A4 powinno zawierać:

- CV;
- dokumentację fotograficzną wraz z opisem realizowanych prac artystycznych i projektowych;
- kopię dokumentów potwierdzających udział w konkursach zdobytych nagrodach, itp.;
- wykaz działalności artystyczno-organizatorskiej sztuki.

 Przygotowana prezentacja multimedialna prezentująca najważniejsze dokonania twórcze.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinna wykazać kompetencje w zakresie:

1. Trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaprezentowane dokonania plastyczne;

2. Umiejętność świadomego wykorzystywania narzędzi i języka przekazu artystycznego medium jakim jest ceramika i szkło, nowych mediów ( multimedia, fotografia, komputer ) oraz klasycznych ( rysunek, malarstwo, rzeźba );

3. Wykazać chęć działania w obszarze ceramiki czy szkła i szeroko pojętych działań przestrzennych w tworzywie, na polu działań artystycznych i projektowych.

WZORNICTWO: RESTAURACJA I REKONSTRUKCJA CERAMIKI I SZKŁA egzamin w dniu 01.07.2015r.

1. Rozmowa z kandydatem połączona z prezentacją prac i dokonań artystycznych zamieszczonych w portfolio + dyplom studiów licencjackich

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinna wykazać kompetencje w zakresie:

1. Trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaprezentowane dokonania plastyczne;

2. Umiejętność świadomego wykorzystywania narzędzi i języka przekazu artystycznego medium jakim jest ceramika i szkło, nowych mediów ( multimedia, fotografia, komputer ) oraz klasycznych ( rysunek, malarstwo, rzeźba );

3. Wykazać chęć działania w obszarze ceramiki czy szkła i szeroko pojętych działań przestrzennych w tworzywie, na polu działań artystycznych i projektowych.

MEDIACJA SZTUKI egzamin w dniu 01.07.2015r.

Kandydat powinien określić trafność wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaproponowane dokonania z zakresu sztuk wizualnych. Podczas egzaminu praktycznego powinien ujawnić indywidualny język wypowiedzi artystycznej.  
Przedstawić komisji rekrutacyjnej dokumentację własnych dokonań twórczych w miarę możliwości poszerzoną o projekty twórcze i kuratorskie, teksty krytyczne i inne, określające zainteresowania kandydata.

1. dzień egzaminu –  krótki egzamin praktyczny, przegląd prac domowych oraz rozmowa z kandydatem. 

UWAGA!

W przypadku nie przyjęcia kandydata na I rok studiów przysługuje mu odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

kropka

STUDIA NIESTACJONARNE (odpłatne)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie studiów niestacjonarnych, w zakładce dotyczącej tych studiów.

Forma rekrutacji: przegląd prac domowych i ich omówienie.

Oferta studiów:

Studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Tel. (71) 34-380-31 wew. 221

Studia na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Tel. (71) 34-380-31 wew. 227

Projektowanie Graficzne: informacje pod telefonem: 71 343 80 31 w. 227
ama@asp.wroc.pl

1. Niestacjonarne Studia I Stopnia, kierunek Grafika, specjalność Projektowanie Graficzne - 3 letnie wieczorowe
2. Niestacjonarne Studia II Stopnia, kierunek Grafika, specjalność Projektowanie Graficzne - 2-letnie wieczorowe

PG 1, PG 2

Fotografia i Multimedia: informacje pod telefonem: (71) 34-380-31 wew. 215

3. Niestacjonarne Studia I stopnia: Fotografia i Multimedia - zaoczne 3 letnie
4. Niestacjonarne Studia II stopnia: Fotografia i Multimedia - zaoczne 2 letnie

Studia w języku angielskim na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów
tel. (71) 343 80 31 wew. 272,
printmaking@asp.wroc.pl
printmaking.asp.wroc.pl

5. Niestacjonarne, wieczorowe studia II stopnia na kierunku Grafika – specjalność Grafika artystyczna w języku angielskim
6. Niestacjonarne studia III stopnia w języku angielskim – 3-letnie

Studia na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Tel. (71) 34-380-31 wew. 214

1. Dwustopniowe Studia Niestacjonarne:
Architektura Wnętrz - Specjalność: Aranżacja wnętrz
I stopień (3 lata)
II stopień (2,5 roku) Projektowanie architektury wnętrz

Wzornictwo - Specjalność: Projektowanie produktu

I stopień (3,5 roku)
II stopień (1,5 roku) Projektowanie form przemysłowych

UWAGA!
I stopień - absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych z tytułem - licencjat;
II stopień - absolwenci otrzymują dyplom ukończenia uzupełniających studiów magisterskich z tytułem - magister sztuki

Załączniki
Zobacz także