Scenografia

Perspektywy zawodowe:

Absolwent dysponuje wiedzą humanistyczną z zakresu historii i teorii sztuki.  Posiada wiedzę i umiejętności w obszarze technicznych i technologicznych aspektów twórczości scenograficznej. Jest przygotowany do pracy jako zawodowy scenograf w filmie, teatrze, telewizji oraz placówkach kultury.


Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Wymagania wstępne

I etap - dopuszczenie do egzaminu 

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).

Prace plastyczne (PORTFOLIO), dokumentacja wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata w terminie - nie później niż do 11.06.2018 r.

Komplet dokumentów musi być przesłany drogą elektroniczną skompresowany (do rar, zip lub 7z) na adres: ftp0.asp.wroc.pl  (folder REKRUTACJA, katalog GRAFIKA

PESEL_Kierunek.zip/rar/7z

UWAGA! PORTFOLIO drogą elektroniczną można przesłać TYLKO RAZ. Po przesłaniu PORTFOLIO nie można zamienić, usunąć istniejącego pliku, ani przeglądać jego zawartości. W sytuacjach awaryjnych kandydat może zwrócić się z mailową prośbą o interwencję lub pomoc techniczną (admin@asp.wroc.pl).

Wyniki oceny portfolio dotyczace dopuszczenia do egzaminów praktycznych zostana ogłoszone 14.06.2018r poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie informacji na stronie internetowej Uczelni

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych. Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek
2. Malarstwo

 III etap

Zadanie specjalistyczne ma na celu sprawdzenie predyspozycji do projektowania przestrzennego. Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych, w trakcie egzaminu specjalistycznego, pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do podjęcia kształcenia na studiach jednolitych magisterskich.


MATERIAŁY JAKIE NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

informacje zostana podane w czerwcu 2018r.

Załączniki