Architektura Wnętrz

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo

II etap

Zadanie  specjalistyczne:
ma na celu sprawdzenie:
- uzdolnień kreacyjnych, 
- wyobraźni przestrzennej, 
- wyczucia proporcji i zdolności do porządkowania układów płaskich i przestrzennych, 
- wrażliwości kolorystycznej i inwencji w zakresie świadomego zestawienia barw, 
- zdolności przewidywania skutków decyzji dotyczących konstruowania przedmiotów. 
Egzamin jest przeprowadzony w drodze realizacji serii zadań obejmujących powyższą tematykę.

 Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego.

Wykaz materiałów -  kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ - Uaktualnione

1. Egzamin z malarstwa, rysunku:

Malarstwo: papier do szkiców ( A4 10 ark.), ołówki, gumka , tekturka z klipsem, karton do malowania "biały" - format B2 ( 50x70 cm) 3-4 szt., klipsy do mocowania kartonu, farby do wyboru (oprócz olejnych) pędzle, naczynie na wodę;

Rysunek: karton do rysowania "biały" - format B2 ( 50x70 cm) 3-4 szt., ołówki, gumka, klipsy do mocowania kartonu.

2.Egzamin specjalistyczny:

Zadanie 1: karton do rysowania "biały" - format B2 ( 50x70 cm) 3-4 szt., papier do szkiców ( A4 10 ark.), ołówki, gumka, ekierki, linijka, cyrkiel, do wyboru kolorowe: pastele lub kredki lub flamastry;

Zadanie 2: papier do szkiców ( A4 10 ark.), karton do modelowania "biały" - format B2 ( 50x70 cm) 4-6 szt., tektura 2-3 mm ( B2 1 szt.), kleje do papieru, taśmy klejące, nożyczki, nożyki do papieru, ołówki, gumka, cyrkiel, linijka, ekierki, linijka metalowa i twarda płytka A3 - np. pilśniowa - do cięcia nożykiem.

Studia drugiego stopnia

ARCHITEKTURA WNĘTRZ 

Osoba ubiegajaca się o przyjęcie na studia II stopnia, musi udokumentować posiadane kwalifikacje pierwszego stopnia, dyplomem licencjata lub inżyniera kierunku Architektura Wnętrz lub kierunku pokrewnego.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

  1. Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego  dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie;
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do  kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Wymagania wstępne:

  1. Umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań projektowych w obszarze architektury wnętrz, mebli i wystawiennictwa w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, materiałoznawstwa, konstrukcji, urbanistyki, ergonomii,  wystawiennictwa oraz wiedzę ogólną z historii sztuki, historii projektowania architektury, architektury wnętrz, mebli i  designu.
  2. Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie technik prezentacyjnych autorskich rozwiązań i kojarzenia rozwiązań projektowych z walorami plastycznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi.
  3. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w      przestrzeni.
  4. Umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych w procesie projektowym oraz analizy i oceny rozwiązań z   zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki  projektowanych obiektów.   
  5. Umiejętności posługiwania się programami komputerowymi 2D (CAD) i 3D
  6. Umiejętności i kompetencji w przygotowaniu do pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie pozyskiwania informacji, selekcji, analizy problemowej i oceny złożonych zagadnień projektowych,  popartych znajomością właściwych przepisów i norm prawa autorskiego.
  7. Znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki projektowej.