Sztuka Mediów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

 Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.

Wynik egzaminu stanowi łączna ilość punktów uzyskanych z jego punktowanych części. 

Kandydaci przystępując do egzaminu, deklarują wybór kierunku  SZTUKA MEDIÓW lub SZTUKA MEDIÓW specjalność FOTOGRAFIA ( deklaracja o dokonanym wyborze musi zostać podana w kwestionariuszu kandydata ).

Dopuszczenie do egzaminu:

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).

Prace plastyczne (PORTFOLIO), dokumentacja wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata w terminie do 13.06.2016r.

Komplet dokumentów może być przesłany na nośniku cyfrowym (CD lub DVD) na adres uczelni Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław z dopiskiem „Wydział Grafiki i Sztuki Mediów” lub drogą elektroniczną skompresowany (do rar, zip lub 7z) na adres:

ftp0.asp.wroc.pl >>>INSTRUKCJA

folder REKRUTACJA
katalog kierunek SZTUKA MEDIÓW
katalog kierunek SZTUKA MEDIÓW specjalność FOTOGRAFIA
PESEL_Kierunek.zip/rar/7z

UWAGA! PORTFOLIO drogą elektroniczną można przesłać TYLKO RAZ. Po przesłaniu PORTFOLIO nie można zamienić, usunąć istniejącego pliku, ani przeglądać jego zawartości. W sytuacjach awaryjnych kandydat może zwrócić się z mailową prośbą o interwencję lub pomoc techniczną (admin@asp.wroc.pl).

W portfolio oczekiwane są prace z zakresu:

- rysunku i malarstwa ( min. 10 – max. 20 );
- filmu, wideo, animacji ( czas trwania całości max. 5 min );
- multimediów;
- fotografii, fotoobiektów, fotoinstalacji ( min. 12 ).

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

dokumentacja prac artystycznych/projektowych w następujących formatach:

1.       prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w oryginalnych rozmiarach;

2.       fotografie dokumentacyjne (dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, wielkość dłuższego boku nie mniejsza niż 1920 pikseli (jeśli rozmiary obrazów są mniejsze i nie ma możliwości pozyskania ich w lepszej jakości, dopuszczalne jest załączenie ich w oryginalnej wielkości);

Do plików cyfrowych statycznych i fotografii dokumentacyjnych należy dołączyć jeden dokument (format .TXT lub .PDF) z opisami prac. Opisy powinny zawierać:

 •         tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 •         rok powstania
 •         wymiary oryginału
 •         opis techniki wykonania

3.       animacje, filmy:

 •        dla platformy Windows : format .MP4 (w kodeku H.264) lub MPEG (w kodeku MPEG2) dla platformy MacOS: format .MOV (w kodeku      Animation lub H.264)
 •        standard video: FullHD (1920x1080px) w systemie PAL (25 klatek/sekundę);
 •        filmy udostępnione w internecie za pośrednictwem jednego z portali strumieniujących treści wideo

4.       animacje wektorowe: format .SWF;

5.       interaktywne prezentacje i strony internetowe:

 •        dla platformy Windows : format .EXE
 •        dla platformy MacOS: format .APP
 •        html (należy dołączyć pliki zależne, w odpowiedniej lokalizacji)
 •        strony internetowe funkcjonujące w sieci

Do plików multimedialnych należy dołączyć jeden dokument (format .TXT lub .PDF) z opisami prac. Opisy powinny zawierać:

 •         tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 •         rok powstania
 •         opis techniki wykonania
 •         link do strony www wraz z hasłem (jeśli praca jest zabezpieczona) w przypadku filmów udostępnionych w internecie lub stron funkcjonujących w sieci

Jest możliwość dostarczenia materiałów zapisanych w innych niż wyżej wymienione formatach, ale wówczas uczelnia nie gwarantuje poprawnego ich odtworzenia oraz całościowego przeglądu portfolio.

•     pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg, (np. KowalskiJan01.jpg)
Wszystkie pliki powinny się znajdować w jednym folderze nazwanym wg poniższego schematu: PESEL_Kierunek
PESEL_Kierunek (Specjalność)
(Prosimy nie opisywać głównego katalogu nazwiskiem i imieniem)

Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu praktycznego zostanie ogłoszona 17.06.2016r., o godzinie 14.00 na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Uczelni

EGZAMIN:

Egzamin składa się z trzech etapów.

I etap

Przegląd prac domowych na podstawie cyfrowego portfolio, przesłanego przez kandydata. Ocenę i decyzję o dopuszczeniu kandydata do egzaminu praktycznego wydaje Komisja Wydziałowa bez udziału kandydata.

II etap

Egzamin ogólnoplastyczny – rysunek studyjny (weryfikacja umiejętności kandydata w obrazowym interpretowaniu rzeczywistości).

Egzamin specjalistyczny – zadania praktyczne z podstawowych obszarów sztuki mediów (weryfikacja potencjału kreacyjnego kandydata oraz predyspozycji i umiejętności w zakresie kompozycji kadru fotograficznego i filmowego, formułowania narracji obrazowej i tworzenia związków logicznych treści i obrazu oraz operowania kolorem)

III etap

Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego na tle pracy rysunkowej oraz prac domowych - portfolio elektroniczne (weryfikacja umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i realizacji wizualnych).

Wykaz materiałów na egzamin z rysunku - kierunek Sztuka Mediów

arkusz białego papieru 100/70, ołówki, kredki, pisaki, markery, tusz (według uznania), spinacze fotograficzne lub pinezki do przypięcia pracy na deskę.

Wykaz materiałów na egzamin specjalistyczny - kierunek Sztuka Mediów

Biały papier formatu A3 (kilka sztuk), materiały do rysunku w czerni i bieli: ołówki, kredki, pisaki, markery, tusz, biała i czarna farba, nożyk (z podstawką do cięcia), nożyczki, klej. W jednym z zadań egzaminacyjnych możliwość użycia koloru (kredki ołówkowe, pisaki, ewentualnie farbki)

Studia drugiego stopnia

SZTUKA MEDIÓW 

Kandydaci na studia przystąpią do egzaminu na kierunek SZTUKA MEDIÓW lub specjalność FOTOGRAFIA( deklaracja o dokonanym przy systemie elektronicznej rejestracji )

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu  na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów mogą ubiegać się  absolwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku oraz absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia o umiejętnościach zbliżonych do absolwentów studiów kierunkowych pierwszego stopnia. Nabór przeprowadzony jest w trybie konkursowym. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję egzaminacyjną.

 Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:

 • trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia przez kandydata, w oparciu o jego dotychczasowy przebieg studiów oraz dokonania plastyczne
 • umiejętności kandydata w świadomym wykorzystaniu narzędzi i języka nowych mediów (multimedia, fotografia, film, komputer, internet, audio) oraz klasycznych (rysunek, grafika projektowa, inne)
 • zdolności kandydata w obrazowym kojarzeniu i przedstawianiu zagadnień pojęciowych
 • umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień wizualnych.

 Forma egzaminu:

 • egzamin jest jednoetapowy
 • egzamin ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu prac plastycznych:
 1. multimedialnych – w formie elektronicznej i drukowanej (format min. A3)
 2. fotograficznych (min. 10 prac w formacie  A3, pozostałe w formie cyfrowej)
 3. klasycznych (rysunek, malarstwo, grafika)

oraz ich omówienie i merytoryczna obrona przed komisją egzaminacyjną.