REKRUTACJA na stacjonarne studia doktoranckie - warunki i tryb

Zapraszamy 6 i 7 kwietnia 2018 (piątek i sobota), między godziną 10.00 a 16.00, do gmachu głównego przy Placu Polskim 3/4 oraz do Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności przy ul. Traugutta 19/21.

W tych dniach czekamy na wszystkich zainteresowanych studiowaniem na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu!  

Zapraszamy na spotkania z wykładowcami i studentami, przedstawicielami Samorządu Doktorantów. Opowiemy o tym jak się studiuje sztuki piękne i projektowe, pokażemy nasze pracownie i pomożemy uzyskać jak najwięcej informacji o kierunkach jakie oferuje nasza Akademia.

Na naszych gości czekać będą także pracownicy Działu Organizacji Studiów ASP, którzy będą udzielać odpowiedzi na pytania o przebiegu rekrutacji, egzaminach wstępnych, konsultacjach i kursach przygotowawczych dla kandydatów.

Szczegółowy program podamy już wkrótce!


Warunki i tryb rekrutacji oraz limity przyjęć na stacjonarne Międzywydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 zostaną ogłoszone po zatwierdzeniu ich przez Senat Akademii Sztuk Pięknych do 30 kwietnia 2018 r.

WAŻNE DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW:

Znajomość języka nowożytnego na poziomie B2 kandydaci zobowiązani są potwierdzić stosownym certyfikatem. Wykaz uznawanych certyfikatów znajduje się w załączniku nr1 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) oraz w załącznikach zamieszczonych poniższej na stronie.

---------------------------------------------

WAŻNE DLA CUDZOZIEMCÓW:

1. Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego - dostępna tutaj

2. Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych - dostępna tutaj

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

1. O przyjęcie na stacjonarne Międzywydziałowe Studia Doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta może ubiegać się osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia, a także beneficjenci programu „Diamentowy Grant” (zgodnie z art. 196 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 26 października 2016 r., poz. 1842).

2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 26 października 2016 r., poz. 1842) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych  (Dz.U. z 19 września 2016  r., poz. 1501).

Limity przyjęć i termin rekrutacji

1. Międzywydziałowe Studia Doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu prowadzone są przez poszczególne jednostki organizacyjne, które określiły następujące limity przyjęć na rok akademicki 2017/2018:

a) Wydział Malarstwa i Rzeźby, w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych (malarstwo, rzeźba); limit przyjęć - 3 osoby,

b) Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych (grafika, sztuka mediów); limit przyjęć - 3 osoby,

c) Wydział Ceramiki i Szkła, w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych (projektowanie ceramiki, projektowanie szkła); limit przyjęć – 2 osoby,

d) Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa, w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych (architektura wnętrz, wzornictwo); limit przyjęć - 3 osoby,

Wymagane dokumenty

1. Kandydat na studia doktoranckie musi wydrukować kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1) wypełniony w formie elektronicznej i wraz z nim złożyć następujące dokumenty (w formie papierowej):

a) podanie o przyjęcie (załącznik numer 2) na studia doktoranckie z określeniem wydziału i dyscypliny artystycznej, w ramach której kandydat zamierza studiować – wydrukowane i podpisane,

b) życiorys (zawierający dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz dorobku artystyczno-projektowego),

c) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,

d) dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, a w przypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant dokument  potwierdzający uzyskanie statusu beneficjenta,

e) portfolio (dorobek artystyczny/projektowy oraz naukowo-badawczy) w formie tradycyjnej lub cyfrowej,

f) proponowany temat i zakres pracy doktorskiej zawierający: hipotezy badawcze, cel badawczy, metody oraz proponowaną bibliografię (min. 5 pozycji),

g) opinię dotyczącą dorobku artystycznego/projektowego oraz naukowo-badawczego, jak również ocenę proponowanego tematu i zakresu pracy doktorskiej kandydata (opracowaną i podpisaną przez osobę posiadającą tytuł profesora sztuki lub stopień doktora habilitowanego sztuki, bądź kwalifikacje artystyczne II stopnia),

h) kserokopię dowodu osobistego (w powiększeniu),

i) udokumentowane oświadczenie o znajomości języka obcego nowożytnego na poziomie B2,

j) 2 aktualne fotografie kolorowe jak do dyplomu (wielkość 45x65mm, podpisane na odwrocie - imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów), przedstawiające kandydata bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazujące głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym uchem oraz zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy i tłem w kolorze innym niż biały,

k) zdjęcie w postaci elektronicznej (nośnik: CD, wymiary: 300x375 pikseli, a po wydrukowaniu 2cmx2,5cm, format JPG, rozdzielczość nie mniejsza niż 381dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60 kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem w następującym formacie:  <nazwa-uczelni>_<imię_nazwisko>_<PESEL>.jpg (np.  ASP_Jan_Kowalski_ 12345678910. jpg).  Zdjęcia cyfrowe i w wersji tradycyjnej nie spełniające powyższych warunków nie będą akceptowane.

2. Cudzoziemcy muszą również złożyć udokumentowane oświadczenie o stopniu znajomości języka polskiego umożliwiającym podjęcie studiów - certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

3. Każdy dyplom ukończenia studiów uzyskany poza granicami Polski, z zastrzeżeniem ust. 5,  musi być opatrzony apostille lub zalegalizowany w kraju ich wydania:

4. Dyplom uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej, nie wymaga podejmowania żądnych dodatkowych czynności przed polskimi urzędami.

5.  Każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Lista dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html) lub polskiego konsula.

Skład i tryb postępowania komisji rekrutacyjnej oraz kryteria oceny

1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w drodze konkursu.

2. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzanej z kandydatem Komisja ocenia punktowo następujące elementy, istotne z punktu widzenia dyscypliny, w której kandydat aplikuje na studia (biorąc pod uwagę rangę osiągnięć oraz ich znaczenie z punktu widzenia dyscypliny):

a) portfolio (dorobek artystyczny/projektowy i naukowo-badawczy), punktacja: 0-10 pkt.

b) propozycja tematu i zakresu pracy doktorskiej, punktacja: 0-8 pkt.

c) rozmowa sprawdzająca poziom kompetencji artystycznych i teoretycznych kandydata, punktacja: 0-8 pkt.

3. Kandydat w trakcie rozmowy rekrutacyjnej może zdobyć maksymalnie 26 punktów

4. Minimalny wynik punktowy, jaki muszą osiągnąć kandydaci, żeby zostać przyjęci na studia doktoranckie, wynosi 13 punktów.

5. Kandydaci, którzy nie osiągną minimalnego wyniku kwalifikacji wymaganego do przyjęcia, otrzymują decyzję o nieprzyjęciu na studia z powodu zbyt małej liczby punktów, i nie mogą być przyjęci nawet w sytuacji, kiedy na danym wydziale pozostały wolne miejsca.

Załączniki